Informació i cronograma electoral

Divendres, 15 de març de 2019 a les 12:30

Atesa l’anunciada convocatòria d’eleccions a les Corts Generals de l’Estat per al dia 28 d’abril i d’eleccions municipals per al dia 26 de maig, s’ha establert un calendari electoral amb les dates més rellevants. Podeu consultar-lo als canals habituals d’informació de l’Ajuntament.

Calendari electoral: Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019

 • 3 d’abril: Inici del període electoral, que es perllongarà fins al dia de les eleccions, el 26 de maig.
 • Entre el 3 i el 9 d’abril: Comunicació a les Juntes Electorals de Zona dels emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells.
 • Entre el 3 i el 12 d’abril: Comunicació a les Juntes Electorals de Zona dels locals oficials i llocs públics cedits pels ajuntaments per a la realització d’actes electorals.
 • 8 d’abril: Publicació en el BOP i inici d’exposició al públic de les seccions, locals i meses electorals.
 • Entre el 8 i el 15 d’abril (ambdós inclosos): Exposició al públic del cens electoral.
 • Entre el 17 i el 22 d’abril: Termini de presentació de candidatures davant les Juntes Electorals de Zona.
 • 19 d’abril: Exposició al públic de les rectificacions del cens.
 • 24 d’abril: Publicació provisional de les candidatures presentades al BOP.
 • Entre el 27 d’abril i l’1 de maig: Designació dels membres de les meses electorals per acord plenari de l’ajuntament.
 • 30 d’abril: Publicació definitiva de candidatures proclamades.
 • 3 de maig: Distribució per les Juntes Electorals de Zona dels locals i llocs disponibles.
 • 10 de maig a les 00:00h: Inici de la campanya electoral, fins al 24 de maig.
 • Entre el 16 i el 25 de maig: Publicació del cens electoral en els diaris de més difusió de la província i exposició al públic en els ajuntaments de la relació definitiva de les seccions, meses i locals.
 • 25 de maig: Jornada de reflexió i fi del mandat dels actuals membres electes de les corporacions locals.
 • 26 de maig: Data de les eleccions locals.
 • 7 de juny: Proclamació dels electes.
 • 15 de juny: Data de constitució del ple dels ajuntaments, si no s’ha interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes.
 • 5 de juliol: Data de constitució del ple dels ajuntaments, si s’ha interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes.

Calendari electoral: Eleccions a Corts Generals del 27 d’abril de 2019

 • 5 de març de 2019: Publicació en el BOE i entrada en vigor del Reial Decret De convocatòria.
 • 6 de març de 2019: 

- Inici del termini perquè els Ajuntaments comuniquin a les Juntes Electorals de Zona (JEZ) els locals oficials i els llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral.( art. 57 LOREG)

- Inici del termini perquè els Ajuntaments comuniquin a les JEZ els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. (art. 56 LOREG)

 • 9 de març de 2019: Publicació en el BOE i  BOP de la constitució de les JEP i de les JEZ amb la relació dels seus membres. 14.3 LOREG
 • 11 de març de 2019: Els Ajuntaments i els Consolats exposen el cens electoral. Vuit dies per   presentar reclamacions. 39. 2 LOREG.

- Comença el termini de 8 dies per a reclamar contra les inscripcions en el cens electoral davant les respectives  DPOCE. 39. 2 i 3 LOREG

- Publicació en el BOE, BOP i exposició pública en els Ajuntaments de la relació de seccions, locals i meses electorals determinades per les DPOCE. Sis dies per presentar reclamacions. 24 LOREG

 • 12 de març de 2019: Darrer dia de comunicació pels Ajuntaments a les JEZ  dels emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. 56 LOREG.

- Inici del termini per presentar reclamació davant la JEP contra la relació de Seccions, locals i Meses electorals. 24 LOREG

 • 15 de març de 2019: Darrer dia perquè els Ajuntaments comuniquin a les JEZ els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral. 57 LOREG

- Aquesta relació ha de ser publicada en els BOP dins els 15 dies posteriors a la convocatòria, i a partir d'aquest moment els representants davant les JEZ, els poden sol·licitar. 57 LOREG

 • 17 de març de 2019: Darrer dia per presentar reclamacions davant les respectives JEP contra la relació de seccions, locals i meses electorals, que resol en ferm en un termini de 5 dies. 24 LOREG
 • 18 de març de 2019: Darrer dia per presentar reclamacions contra les inscripcions del cens electoral directament davant la DPOCE corresponent o a través dels Ajuntament o Consolats que les remetran directament a la DPOCE corresponent. La DPOCE resol en un termini de 3 dies. 39.3 LOREG
 • 20 de març de 2019: Darrer dia per a la publicació en els BOP de la relació de locals i llocs públics, als efectes de la seva sol·licitud per les  candidatures les JEZ corresponents .(art. 57 LOREG)
 • 21 de març de 2019: Darrer dia per la resolució de la DPOCE de les reclamacions presentades sobre inscripcions en el cens electoral, contra la qual pot interposar-se recurs davant el Jutjat de 1ª Instància, el termini dels 5 dies següents a partir de la notificació (art.39.4 LOREG )
 • 22 de març de 2019: Les DPOCE exposen al públic les rectificacions efectuades efectuades en el cens electoral. 39.4 LOREG
 • 28 de març de 2019: Darrer dia per sol·licitar les quantitats a compte de la subvenció electoral a l'Administració. 127 bis 2 LOREG
 • 30 de març de 2019: Inici del termini per efectuar el sorteig dels membres de les Meses Electorals pels Ajuntaments. 26.4 LOREG
 • 3 d'abril de 2019: Darrer dia per a realitzar el sorteig dels membres de les Meses Electorals pels Ajuntaments. 26.4 LOREG

- Les JEZ comuniquen als representants els llocs reservats per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. 56.3LOREG

 • 5 d'abril de 2019: Les JEZ atribueixen els locals oficials i llocs públics disponibles per actes de campanya electoral. 57.3 LOREG
 • 12 d'abril de 2019: COMENÇA LA CAMPANYA ELECTORAL (15 DIES). 51 LOREG 
 • 18 d'abril de 2019: Publicació en els mitjans de comunicació de més difusió, de la relació de les seccions, locals i meses electorals. (Aquesta publicació s'ha d'efectuar dintre dels 10 dies anteriors a la votació). 24.4 LOREG
 • 26 d'abril de 2019: FINAL DE CAMPANYA ELECTORAL. 51 LOREG
 • 27 d'abril de 2019: JORNADA DE REFLEXIÓ
 • 28 d'abril de 2019:  V O T A C I Ó

 

Més informació: http://www.acm.cat/juridic/informacio-electoral

 

Darrera actualització: 15.03.2019 | 12:30