Acords del Ple extraordinari de gener de 2018

Dijous, 25 de gener de 2018 a les 20:00

www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 25 de desembre de 2018. També podeu consultar les actes de plens anteriors al Portal de Transparència

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2017.

L’acta s’aprova per assentiment

2. APROVAR LA PROPOSTA PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE CALDES DE MONTBUI, PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS, PROVÍNCIA DE BARCELONA, EXPEDIENT 6534/2017.

Primer. Proposar la senyora Núria Cervera Talavera per ocupar el càrrec de jutgessa de pau titular de Caldes de Montbui.

Segon. Sol·licitar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que designi la persona per ocupar el càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a de Caldes de Montbui.

Tercer. Notificar l’acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a les persones interessades.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s’aprova per unanimitat.

3. APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I LA SIGNATURA DE L'ADDENDA DE L'ANY 2018 AL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS I APROVAR UN DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L D’OBLIGACIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, EXPEDIENT NÚMERO 2/2018.

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb el redactat dels annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient, es pot formalitzar a través del web www.eacat.cat, en l’apartat Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de signatura), mitjançant la signatura electrònica per part d’alcaldia i de secretaria.

Segon. Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i Reconeixement de l d’Obligació d’un import de 1.985,96 euros a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al 50% de la quota de participació en el  Fons de Solidaritat, segons consta en l’annex de l’addenda: quadre de distribució i ingressar aquesta quantitat al compte corrent 2013.0046.82.0200998227, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-2310-46501 (Conveni CCVO, finançament programes serveis socials) del pressupost municipal prorrogat de 2017.

Tercer. Comunicar l’acord al departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s’aprova per unanimitat.

4. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 239/2017.

Primer. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent als espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui.

Segon. Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona degudament diligenciat el document del text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent als espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui per duplicat, degudament diligenciat, per la seva aprovació definitiva. El text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i les abstencions de SC, PDeCAT, PSC, UPC i PPC.

5. APROVAR LA MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'APARCAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 2739/2016.

Primer. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui, que es mostren a continuació:

Article 2:

On diu

«Article 2.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot adoptar qualsevol de les formes de gestió establertes a l’article 85 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En concret, s’opta per la gestió a través de l’empresa municipal GMSSA, perquè el model queda acreditat mitjançant memòria justificativa al “Pla d’Aparcament de Caldes de Montbui aprovat pel ple municipal, conclou que es el sistema que resulta més sostenible i eficient comparat amb la resta de formules de gestió.

La gestió i explotació del servei anirà coordinada a la gestió i explotació de la zona regulada en superfície de Caldes, tal com s’estableix en el Pla d’Aparcaments de la ciutat.»

Ha de dir:

«Article 2

L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot adoptar qualsevol de les formes de gestió establertes a la normativa vigent.»

Article 3

On diu:

«Article 3.

Aquest reglament vincula les persones que utilitzin el sistema d’aparcament de Caldes de Montbui, tant les de l’aparcament fora de calçada com de la zona regulada en superfície, que estan regulats al Pla d’Aparcaments.»

Ha de dir:

«Article 3

Aquest reglament vincula les persones que utilitzin el sistema d’aparcament de Caldes de Montbui, tant les de l’aparcament fora de calçada com de la zona regulada en superfície.»

Article 5

On diu:

« Article 5. Modalitats d’ús

La utilització de l’aparcament es realitzarà en alguna de les modalitats següents:

 1. Aparcament en règim de rotació horària.
 2. Utilització d’una plaça en règim de pupil·latge.
 3. Altres que pugui aprovar l’Ajuntament a proposta del concessionari.»

Ha de dir:

« Article 5. Modalitats d’ús

La utilització de l’aparcament es realitzarà en alguna de les modalitats següents:

a) Aparcament en règim de rotació horària.

b) Utilització d’una plaça en règim de pupil·latge.

c) Altres que e pugui aprovar l’Ajuntament a proposta del prestador del servei,»

Article 6

On diu:

«Article 6. Adjudicació places en regim de pupil·latge

L’Ajuntament de Caldes establirà un sistema de sorteig per adjudicar les places a pupil•latge en el cas de que la demanda de places sigui superior a l’oferta.

El sistema de sorteig es basarà en acceptar sol·licituds de veïns amb vehicles al corrent del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui durant un període de 2 mesos, en el cas de que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles es faria un sorteig.»

Ha de dir:

«Article 6. Adjudicació places en regim de pupil·latge

L’Ajuntament de Caldes establirà un sistema de sorteig per adjudicar les places a pupil•latge en el cas de que la demanda de places sigui superior a l’oferta.

El sistema de sorteig es basarà en acceptar sol·licituds de veïns amb vehicles donat d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui durant un període de 2 mesos, en el cas de que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles es faria un sorteig.»

Article 11

On diu

«Article 11. Normes de funcionament de l’aparcament en règim de pupil·latge

 1. Aquesta modalitat consisteix en el pagament d’una tarifa mensual que dóna dret a la utilització de l’aparcament unes hores determinades cada dia.
 2. Els abonaments seran per períodes mensuals i es prorrogaran tàcitament de manera indefinida per períodes d’un any. En cas de renúncia a l’abonament, aquesta serà efectiva l’últim dia del mes natural i no es retornarà cap part proporcional de la tarifa del mes vigent, llevat de causes motivades.
 3. En cas de baixa, el següent veí de Caldes de Montbui que té dret a la plaça serà per ordre del sorteig inicial.
 4. L’abonament serà personal i intransferible. Al contracte figurarà la identificació de la persona física o jurídica que el subscriu i la matrícula d’un o dos vehicles donats d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui. La persona titular de l’abonament està obligada a comunicar al servei de gestió de l’aparcament qualsevol canvi del vehicle.
 5. Les persones titulars de l’abonament rebran una targeta que les identificarà com a tals i que facilitarà l’accionament de les portes d’accés per als vianants a l’aparcament en horari de tancament de l’aparcament i de les barreres de sortida de vehicles.

Per a l’entrega de la targeta s’exigirà una fiança per l’import que aprovi l’òrgan competent de l’ajuntament. En el cas de gestió indirecta, es faculta el concessionari perquè pugui establir una garantia equivalent al preu del comandament o targeta.

Si per causes imputables al client (pèrdua, mal ús, etc.) cal lliurar-li una targeta nova, el client abonarà la quantitat que es fixi en concepte de cost de reposició.

La persona titular de l’abonament haurà de retornar la targeta a la finalització de l’abonament. En aquest moment se li retornarà la fiança dipositada, sempre i quan es retorni la targeta en bon estat.»

Ha de dir

«Article 11. Normes de funcionament de l’aparcament en règim de pupil·latge

1. Aquesta modalitat consisteix en el pagament d’una tarifa mensual que dóna dret a la utilització de l’aparcament unes hores determinades cada dia

2. Els abonaments seran per períodes mensuals i es prorrogaran i es prorrogaran tàcitament per períodes d’un any i per un temps màxim de 10 anys. En cas de renúncia a l’abonament, aquesta serà efectiva l’últim dia del mes natural i no es retornarà cap part proporcional de la tarifa del mes vigent, llevat de causes motivades.

3. En cas de baixa, el següent veí de Caldes de Montbui que té dret a la plaça serà per ordre del sorteig inicial.

4. L’abonament serà personal i intransferible. Al contracte figurarà la identificació de la persona física o jurídica que el subscriu i la matrícula d’un o dos vehicles donats d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui. La persona titular de l’abonament està obligada a comunicar al servei de gestió de l’aparcament qualsevol canvi del vehicle.

5. Les persones titulars de l’abonament rebran una targeta que les identificarà com a tals i que facilitarà l’accionament de les portes d’accés per als vianants a l’aparcament en horari de tancament de l’aparcament i de les barreres de sortida de vehicles.

Per a l’entrega de la targeta s’exigirà una fiança per l’import que aprovi l’òrgan competent de l’ajuntament. Es faculta al prestador del servei perquè pugui establir una garantia equivalent al preu del comandament o targeta.

Si per causes imputables al client (pèrdua, mal ús, etc.) cal lliurar-li una targeta nova, el client abonarà la quantitat que es fixi en concepte de cost de reposició.

La persona titular de l’abonament haurà de retornar la targeta a la finalització de l’abonament. En aquest moment se li retornarà la fiança dipositada, sempre i quan es retorni la targeta en bon estat.»

Article 12.3

On diu:

«Article 12. Places reservades en règim de pupil·latge

3. En cas de gestió indirecta, es faculta al concessionari per tal que reguli les diferents modalitats d’aparcament en règim de pupil·latge, i en pugui ampliar els modes i l’oferta prèvia aprovació de l’òrgan competent municipal

Ha de dir

«Article 12. Places reservades en règim de pupil·latge

3. Es faculta al prestador del servei per tal que proposi diferents modalitats d’aparcament en règim de pupil·latge, i pugui modificar els modes i l’oferta, prèvia aprovació de l’òrgan competent municipal.»

Article 15

On diu:

«Article 15. Drets de les persones usuàries

Són drets de les persones usuàries de l’aparcament:

 1. Estacionar el vehicle a una plaça disponible assenyalada per a tal fi.
 2. Obtenir el comprovant del servei, i després el comprovant del pagament amb indicació de la durada del servei utilitzat i amb l'import desglossat del pagament, o la factura mensual amb totes les dades fiscals en el cas d'abonats.
 3. Obtenir ajut i assistència durant l'horari establert del servei, si es requereix, del vigilant de l'aparcament.
 4. Poder utilitzar els serveis sanitaris dels quals disposa l'aparcament.
 5. En cas de danys i perjudicis provocats per culpa o negligència de l’empresa explotadora del servei, la persona usuària pot sol·licitar la corresponen indemnització en base a una assegurança que cobrirà aquestes incidències especials.»

Ha de dir:

«Article 15. Drets de les persones usuàries

Són drets de les persones usuàries de l’aparcament:

a) Estacionar el vehicle a una plaça disponible assenyalada per a tal fi.

b) Obtenir el comprovant del servei, i després el comprovant del pagament amb indicació de la durada del servei utilitzat i amb l'import desglossat del pagament, o la factura mensual amb totes les dades fiscals en el cas d'abonats.

c) Obtenir ajut i assistència durant l'horari establert del servei, si es requereix, del vigilant de l'aparcament.

d) En cas de danys i perjudicis provocats per culpa o negligència de l’empresa explotadora del servei, la persona usuària pot sol·licitar la corresponen indemnització en base a una assegurança que cobrirà aquestes incidències especials.»

Article 25

On diu:

«Article 25: Àmbit d'aplicació

Les normes del present reglament seran aplicades dins del terme municipal, en tots aquells llocs en què l'Ajuntament estableixi el règim de parada i estacionament que aquí es regula, i obligaran a tots els usuaris dels esmentats espais, considerant-ne com a tals els conductors o titulars que figurin en el Registre de vehicles, sense perjudici de la deguda identificació per aquest dels conductors, com a responsables també del seu ús adequat.»

Ha de dir:

«Article 25: Àmbit d'aplicació

Les normes del present reglament seran aplicades dins del terme municipal, en tots aquells llocs en què l'Ajuntament estableixi el règim de parada i estacionament que aquí es regula, i obligaran a tots els usuaris dels esmentats espais, considerant-ne com a tals els conductors o titulars que figurin en el Registre de vehicles, sense perjudici de la deguda identificació per aquest dels conductors, com a responsables també del seu ús adequat.

Inicialment, l’àmbit d’aplicació es concentra en el continu urbà delimitat per la carretera C-59, BV-1424, BV-1423, Riera de Caldes i BV-1243.

En cas que sigui necessari, serà l’òrgan competent municipal qui modificarà l’àmbit d’aplicació de l’ordenança.»

Article 29.

On diu:

«Article 29: Modalitat i horaris

S’estableixen dos modalitats d’estacionament regulat en funció del temps màxim que limita l’estacionament.

 • La primera modalitat s’anomena zona blava A, i estableix un temps màxim d’estacionament de dos hores i mitja. S’identificarà pel color blau que marcarà els límits de les places.
 • La segona modalitat s’anomena zona blava B, i estableix un temps màxim d’estacionament de quatre hores. S’identificarà pel color blau que marcarà els límits de les places.

Ambdues modalitats poden sumar al temps d’estacionament ininterromput, els horaris fora de pagament.

L’horari establert serà el següent:

ZONA A:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
 • Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

ZONA B:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
 • Dissabtes de 10:00 a 14:00

Aquests horari pot ser modificat segons convingui per l’òrgan competent municipal, d'acord amb les atribucions i competències que se li atorguin.»

Ha de dir:

«Article 29: Modalitat i horaris

S'estableixen dues zones d'aparcament segons el temps màxim que limita l'estacionament i per la seva situació:

a) Zona blava A. Temps màxim d'estacionament 2,5 hores. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai delimitat pels següents carrers:

- Carrer Major, carrer del Pont, carrer de Barcelona, Raval Canyelles fins al carrer de Santa Teresa.

- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras i Sayol.

- Carrer de Torras i Sayol i carrer de Balmes fins al carrer de Bigues i carrer Major.

- Carre Santa Teresa , carrer Homs entre Avinguda Pi i Margall i Avel·lí Xalabarder i Torras Y Sayol estan a la zona A.

b) Zona blava B. Temps màxim d'estacionament 4,5 hores. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i amb senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai delimitat pels següents carrers:

- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras i Sayol .

- Carrer de Torras i Sayol fins al carrer de Ramon i Cajal.

- Carrer de Ramon i Cajal i Avinguda Fontcuberta fins al carrer del Dr. Xalabarder.

- Carrer del Dr. Xalabarder fins a l’avinguda Pi i Margall.

- Carrer de Folch i Torras des de l’avinguda Pi i Margall fins al carrer del General Padrós..

- Carrer del General Padrós fins al carrer de Santa Teresa.

- Carrer Homs entre Avel·lí Xalabarder i Plaça Lluís Companys pertanyen a la zona B.

A l’annex 1 d’aquesta ordenança es defineixen les zones A i B sobre el plànol.

L’horari establer per la Zona A i la Zona B serà el següent:

 • De Dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00

Esgotat el temps màxim d’estacionament permès a una zona (A o B), s’haurà de retirar el vehicle per tal de no incórrer en una infracció d’aquesta ordenança. En aquest cas, no estarà permès estacionar a la mateixa zona fins que hagi transcorregut un període de 90 minuts.

Esgotat el temps de permanència màxim en una de les zones (2,5 hores a la zona A i 4,5 hores a zona B), es permet l’estacionament en l’altra zona d'aparcament (A o B).

Aquest horari por se modificat segons convingui per l’òrgan competent municipal»

Article 32

On diu

« 32.1 No subjecció

No es trobaran subjecte al règim d’estacionament i limitació d’horari que aquí es preveu els vehicles del parc mòbil municipal i els vehicles públics que es trobin afectes en el moment d’estacionar a un fi o servei públic, així com els titulars de les targetes de disminuït físic expedides per l’ajuntament de Caldes de Montbui.

32.2 Bonificacions

S’estableixen dos tipus de bonificació:

a. Estacionar a la zona regulada amb vehicle al corrent de pagament de l’impost de circulació a Caldes de Montbui.

b. Estacionar en la zona regulada amb vehicle elèctric.

En virtut d’allò establer a l’ordenança fiscal corresponent, les persones residents amb vehicles empadronats a Caldes de Montbui tindran una modificació de les primeres 1,5 hores.

Tindran consideració de residents les persones que, constant d’alta al padró municipal d’habitants, siguin titulars d’un vehicle de tracció mecànica subjecte a la present ordenança, i que consti domiciliat a l’adreça del seu titular.

També tindran la consideració de residents les persones jurídiques que tinguin el domicili social i la seu efectiva de l’activitat que realitzin a Caldes de Montbui i que siguin titular d’un vehicle de tracció mecànica subjecte a la present ordenança i que consti domiciliat en l’adreça de la societat.

Les persones residents hauran de facilitar al parquímetre la matrícula del vehicle empadronat per gaudir de la bonificació.

L’ús indegut comportarà la pèrdua de la bonificació regulada en aquest apartat i la impossibilitat d’obtenir-la novament durant el període d’un any.

La modificació del domicili de les persones físiques, la modificació del domicili social o seu efectiva de els persones jurídiques així com la baixa del vehicle comportarà la devolució a l’Ajuntament dels mitjans d’identificació corresponents.

El segon tipus de bonificació rau en disposar d’un vehicle elèctric amb enganxina acreditativa, aquest vehicle disposarà de la mateixa bonificació que el vehicle resident a Caldes de Montbui.

Aquestes bonificacions s’actualitzaran anualment segons ordenança fiscal municipal.»

Ha de dir:

«32.1. No subjecció

No estan subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles del parc mòbil municipal degudament identificats.

b) Els vehicles públics que es trobin afectes en el moment d'estacionar a un fi o servei públic.

c) Els titulars de targetes de disminuït físic expedides per l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

d) Els titulars dels vehicles degudament identificats que hagin estat expressament autoritzats per l’Ajuntament de Caldes de Montbui per raó de la seva activitat.

32.2 Bonificacions.

S'estableixen les bonificacions següents:

a) La primera hora i mitja serà gratuïta per aquelles persones físiques i jurídiques que siguin titulars de vehicles que formin part del cens de l'Impost de vehicles de tracció mecànica de Caldes de Montbui.

Qualsevol alta, baixa modificació del domicili adscrit al vehicle que s'hagi efectuat a la Direcció General de Trànsit (DGT) tindrà efectes a partir del dia 15 del mes següent.

b) La primera hora i mitja gratuïta per a tots els vehicles amb etiqueta ECO o Zero emissions segons es defineixen a la resolució de 13 d'abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico. A aquest efecte, els parquímetres permetran seleccionar aquesta opció per a gaudir de la bonificació.

No obstant això l'anterior, s'entén que aquests vehicles poden aparcar en qualsevol de les zones en la qual és regula l'estacionament amb limitació horària.»

Article 33 derogat

Article 34 derogat

Article 35.

On diu:

«Article 35: Drets i obligacions dels usuaris

Els usuaris tindran dret a estacionar el seu vehicle als llocs senyalitzats, mentre existeixin espais lliures, previ pagament del preu corresponent al període que es prevegi deixar-hi el vehicle estacionat, tenint en compte el règim d'horari limitat.

Transcorregut aquest període d'estacionament màxim, el vehicle en qüestió haurà de ser retirat pel seu propietari o conductor, sense que, en cap cas, estigui permesa l'ampliació dels temps de permanència del vehicle amb la obtenció d’una nova expedició de tiquet»

Ha de dir:

«Article 35: Drets i obligacions dels usuaris

Els usuaris tindran dret a estacionar el seu vehicle als llocs senyalitzats, mentre existeixin espais lliures, previ pagament del preu corresponent al període que es prevegi deixar-hi el vehicle estacionat, tenint en compte el règim d'horari limitat.

Transcorregut aquest període d'estacionament màxim, el vehicle en qüestió haurà de ser retirat pel seu propietari o conductor, sense que, en cap cas, estigui permesa l'ampliació dels temps de permanència del vehicle amb la obtenció d’una nova expedició de tiquet en la mateixa zona de regulació horària»

Article 36. Derogat

Article 42

On diu

«Article 42 : Infraccions i sancions

Infraccions: A més a més d'incompliment de les obligacions anteriorment descrites, seran infraccions administratives les següents:

a) Desobeir les ordres i instruccions dels agents la Policia Municipal o del personal encarregat de la vigilància i el funcionament de l'estacionament.

b) Col·locar el vehicle indegudament en lloc no autoritzat o senyalitzat.

c) No retirar el vehicle una vegada transcorregut el període abonat, excedint-se del temps marcat en el tiquet.

d) Tenir el vehicle estacionat, en la mateixa plaça, durant més del temps màxim seguits autoritzat en funció de les modalitats existents.

e) No col·locar en lloc visible el tiquet o justificant del pagament.

f) Utilitzar l'estacionament sense abonar cap tarifa

g) Promoure altercat amb el personal encarregat del servei o altres usuaris.

h) Dipositar caixes, escombraries o residus que obstaculitzin l'accés a les places senyalitzades o que impedeixin la sortida

i) Estacionar en les zones de càrrega i descàrrega

j) Estacionar en espais reservats a vehicles oficials i/o municipals»

Ha de dir

«Article 42: Infraccions i sancions

El regim sancionador serà el que ve regulat a l’Ordenança municipal de circulació i mobilitat.

Infraccions: A més a més de d’incompliment de les obligacions anteriorment descrites, seran infraccions administratives les següents:

a) Desobeir les ordres i instruccions dels agents la Policia Municipal o del personal encarregat de la vigilància i el funcionament de l'estacionament.

b) Col·locar el vehicle indegudament en lloc no autoritzat o senyalitzat.

c) No retirar el vehicle una vegada transcorregut el període abonat, excedint-se del temps marcat en el tiquet.

d) Tenir el vehicle estacionat, en la mateixa plaça, durant més del temps màxim seguits autoritzat en funció de les modalitats existents.

e) Utilitzar l'estacionament sense abonar cap tarifa

f) Promoure altercat amb el personal encarregat del servei o altres usuaris.

g) Dipositar caixes, escombraries o residus que obstaculitzin l'accés a les places senyalitzades o que impedeixin la sortida

h) Estacionar en les zones de càrrega i descàrrega

i) Estacionar en espais reservats a vehicles oficials i/o municipals»

Article 43:

On diu

«Article 43: Sancions

Les sancions que s'imposin per alguna de les infraccions previstes, incloses en el present reglament, consistiran en una multa en metàl·lic entre 60,10 euros i 90,15 euros, sempre prèvia la tramitació de l'oportú expedient, d'acord amb el procediment sancionador previst legalment en aquesta matèria. Tot això amb independència de les indemnitzacions que, si escau, corresponguin pels danys causats i de l'adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització o retirada del vehicle, previstes a l'article 70 i següents del Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. En tot cas, les denúncies formulades pel concessionari o el seu personal encarregat del servei, per desobediència les seves ordres o instruccions, o per incompliment de la reglamentació del servei, atès l'exercici de funcions públiques que comporta materialment la figura de la concessió, gaudiran de presumpció de certes, llevat de prova en contra. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada, el dipòsit i custòdia del vehicle seran a compte del titular, i hauran de ser abonades com a requisits previs a la devolució del vehicle d'acord amb els preus aprovats en l'ordenança corresponent, sense perjudici del dret de recurs que li correspongui.»

Ha de dir:

«Article 43: Sancions

E n el cas d’incompliment de les obligacions serà d'aplicació el que disposen els 'articles 71 i 72 de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui i en matèria tributària serà d'aplicació el que regula la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària i el RD 2063/2004, de 15 d'octubre, d’aprovació del Reglament General del Règim Sancionador Tributari.»

Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de la web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a l’endemà de darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les modificacions de Reglament interessat que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovar definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior.

Un cop aprovar definitivament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona (BOP), al DOG, al tauler d’anuncis de la web municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT i les abstencions de SC, PSC, UPC i PPC.

6. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 651, de data 13 de desembre de 2017, fins al número 673, de data 27 de desembre de 2017.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

Acords del Ple extraordinari de gener de 2018

 

www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 25 de desembre de 2018. També podeu consultar les actes de plens anteriors al Portal de Transparència

 

 

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2017.

L’acta s’aprova per assentiment

2. APROVAR LA PROPOSTA PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE CALDES DE MONTBUI, PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS, PROVÍNCIA DE BARCELONA, EXPEDIENT 6534/2017.

Primer. Proposar la senyora Núria Cervera Talavera per ocupar el càrrec de jutgessa de pau titular de Caldes de Montbui.

Segon. Sol·licitar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que designi la persona per ocupar el càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a de Caldes de Montbui.

Tercer. Notificar l’acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a les persones interessades.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s’aprova per unanimitat.

3. APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I LA SIGNATURA DE L'ADDENDA DE L'ANY 2018 AL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS I APROVAR UN DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, DE DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L D’OBLIGACIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, EXPEDIENT NÚMERO 2/2018.

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb el redactat dels annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient, es pot formalitzar a través del web www.eacat.cat, en l’apartat Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de signatura), mitjançant la signatura electrònica per part d’alcaldia i de secretaria.

Segon. Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i Reconeixement de l d’Obligació d’un import de 1.985,96 euros a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al 50% de la quota de participació en el  Fons de Solidaritat, segons consta en l’annex de l’addenda: quadre de distribució i ingressar aquesta quantitat al compte corrent 2013.0046.82.0200998227, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-2310-46501 (Conveni CCVO, finançament programes serveis socials) del pressupost municipal prorrogat de 2017.

Tercer. Comunicar l’acord al departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s’aprova per unanimitat.

4. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 239/2017.

Primer. Aprovar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent als espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui.

Segon. Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona degudament diligenciat el document del text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent als espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui per duplicat, degudament diligenciat, per la seva aprovació definitiva. El text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos.

Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i les abstencions de SC, PDeCAT, PSC, UPC i PPC.

5. APROVAR LA MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'APARCAMENT DE CALDES DE MONTBUI, EXPEDIENT 2739/2016.

Primer. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del Servei Municipal d'Aparcament de Caldes de Montbui, que es mostren a continuació:

Article 2:

On diu

«Article 2.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot adoptar qualsevol de les formes de gestió establertes a l’article 85 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En concret, s’opta per la gestió a través de l’empresa municipal GMSSA, perquè el model queda acreditat mitjançant memòria justificativa al “Pla d’Aparcament de Caldes de Montbui aprovat pel ple municipal, conclou que es el sistema que resulta més sostenible i eficient comparat amb la resta de formules de gestió.

La gestió i explotació del servei anirà coordinada a la gestió i explotació de la zona regulada en superfície de Caldes, tal com s’estableix en el Pla d’Aparcaments de la ciutat.»

Ha de dir:

«Article 2

L’Ajuntament de Caldes de Montbui pot adoptar qualsevol de les formes de gestió establertes a la normativa vigent.»

Article 3

On diu:

«Article 3.

Aquest reglament vincula les persones que utilitzin el sistema d’aparcament de Caldes de Montbui, tant les de l’aparcament fora de calçada com de la zona regulada en superfície, que estan regulats al Pla d’Aparcaments.»

Ha de dir:

«Article 3

Aquest reglament vincula les persones que utilitzin el sistema d’aparcament de Caldes de Montbui, tant les de l’aparcament fora de calçada com de la zona regulada en superfície.»

Article 5

On diu:

« Article 5. Modalitats d’ús

La utilització de l’aparcament es realitzarà en alguna de les modalitats següents:

 1. Aparcament en règim de rotació horària.
 2. Utilització d’una plaça en règim de pupil·latge.
 3. Altres que pugui aprovar l’Ajuntament a proposta del concessionari.»

Ha de dir:

« Article 5. Modalitats d’ús

La utilització de l’aparcament es realitzarà en alguna de les modalitats següents:

a) Aparcament en règim de rotació horària.

b) Utilització d’una plaça en règim de pupil·latge.

c) Altres que e pugui aprovar l’Ajuntament a proposta del prestador del servei,»

Article 6

On diu:

«Article 6. Adjudicació places en regim de pupil·latge

L’Ajuntament de Caldes establirà un sistema de sorteig per adjudicar les places a pupil•latge en el cas de que la demanda de places sigui superior a l’oferta.

El sistema de sorteig es basarà en acceptar sol·licituds de veïns amb vehicles al corrent del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui durant un període de 2 mesos, en el cas de que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles es faria un sorteig.»

Ha de dir:

«Article 6. Adjudicació places en regim de pupil·latge

L’Ajuntament de Caldes establirà un sistema de sorteig per adjudicar les places a pupil•latge en el cas de que la demanda de places sigui superior a l’oferta.

El sistema de sorteig es basarà en acceptar sol·licituds de veïns amb vehicles donat d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui durant un període de 2 mesos, en el cas de que el nombre de sol·licituds superi les places disponibles es faria un sorteig.»

Article 11

On diu

«Article 11. Normes de funcionament de l’aparcament en règim de pupil·latge

 1. Aquesta modalitat consisteix en el pagament d’una tarifa mensual que dóna dret a la utilització de l’aparcament unes hores determinades cada dia.
 2. Els abonaments seran per períodes mensuals i es prorrogaran tàcitament de manera indefinida per períodes d’un any. En cas de renúncia a l’abonament, aquesta serà efectiva l’últim dia del mes natural i no es retornarà cap part proporcional de la tarifa del mes vigent, llevat de causes motivades.
 3. En cas de baixa, el següent veí de Caldes de Montbui que té dret a la plaça serà per ordre del sorteig inicial.
 4. L’abonament serà personal i intransferible. Al contracte figurarà la identificació de la persona física o jurídica que el subscriu i la matrícula d’un o dos vehicles donats d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui. La persona titular de l’abonament està obligada a comunicar al servei de gestió de l’aparcament qualsevol canvi del vehicle.
 5. Les persones titulars de l’abonament rebran una targeta que les identificarà com a tals i que facilitarà l’accionament de les portes d’accés per als vianants a l’aparcament en horari de tancament de l’aparcament i de les barreres de sortida de vehicles.

Per a l’entrega de la targeta s’exigirà una fiança per l’import que aprovi l’òrgan competent de l’ajuntament. En el cas de gestió indirecta, es faculta el concessionari perquè pugui establir una garantia equivalent al preu del comandament o targeta.

Si per causes imputables al client (pèrdua, mal ús, etc.) cal lliurar-li una targeta nova, el client abonarà la quantitat que es fixi en concepte de cost de reposició.

La persona titular de l’abonament haurà de retornar la targeta a la finalització de l’abonament. En aquest moment se li retornarà la fiança dipositada, sempre i quan es retorni la targeta en bon estat.»

Ha de dir

«Article 11. Normes de funcionament de l’aparcament en règim de pupil·latge

1. Aquesta modalitat consisteix en el pagament d’una tarifa mensual que dóna dret a la utilització de l’aparcament unes hores determinades cada dia

2. Els abonaments seran per períodes mensuals i es prorrogaran i es prorrogaran tàcitament per períodes d’un any i per un temps màxim de 10 anys. En cas de renúncia a l’abonament, aquesta serà efectiva l’últim dia del mes natural i no es retornarà cap part proporcional de la tarifa del mes vigent, llevat de causes motivades.

3. En cas de baixa, el següent veí de Caldes de Montbui que té dret a la plaça serà per ordre del sorteig inicial.

4. L’abonament serà personal i intransferible. Al contracte figurarà la identificació de la persona física o jurídica que el subscriu i la matrícula d’un o dos vehicles donats d’alta de l’impost de vehicles de tracció mecànica a Caldes de Montbui. La persona titular de l’abonament està obligada a comunicar al servei de gestió de l’aparcament qualsevol canvi del vehicle.

5. Les persones titulars de l’abonament rebran una targeta que les identificarà com a tals i que facilitarà l’accionament de les portes d’accés per als vianants a l’aparcament en horari de tancament de l’aparcament i de les barreres de sortida de vehicles.

Per a l’entrega de la targeta s’exigirà una fiança per l’import que aprovi l’òrgan competent de l’ajuntament. Es faculta al prestador del servei perquè pugui establir una garantia equivalent al preu del comandament o targeta.

Si per causes imputables al client (pèrdua, mal ús, etc.) cal lliurar-li una targeta nova, el client abonarà la quantitat que es fixi en concepte de cost de reposició.

La persona titular de l’abonament haurà de retornar la targeta a la finalització de l’abonament. En aquest moment se li retornarà la fiança dipositada, sempre i quan es retorni la targeta en bon estat.»

Article 12.3

On diu:

«Article 12. Places reservades en règim de pupil·latge

3. En cas de gestió indirecta, es faculta al concessionari per tal que reguli les diferents modalitats d’aparcament en règim de pupil·latge, i en pugui ampliar els modes i l’oferta prèvia aprovació de l’òrgan competent municipal

Ha de dir

«Article 12. Places reservades en règim de pupil·latge

3. Es faculta al prestador del servei per tal que proposi diferents modalitats d’aparcament en règim de pupil·latge, i pugui modificar els modes i l’oferta, prèvia aprovació de l’òrgan competent municipal.»

Article 15

On diu:

«Article 15. Drets de les persones usuàries

Són drets de les persones usuàries de l’aparcament:

 1. Estacionar el vehicle a una plaça disponible assenyalada per a tal fi.
 2. Obtenir el comprovant del servei, i després el comprovant del pagament amb indicació de la durada del servei utilitzat i amb l'import desglossat del pagament, o la factura mensual amb totes les dades fiscals en el cas d'abonats.
 3. Obtenir ajut i assistència durant l'horari establert del servei, si es requereix, del vigilant de l'aparcament.
 4. Poder utilitzar els serveis sanitaris dels quals disposa l'aparcament.
 5. En cas de danys i perjudicis provocats per culpa o negligència de l’empresa explotadora del servei, la persona usuària pot sol·licitar la corresponen indemnització en base a una assegurança que cobrirà aquestes incidències especials.»

Ha de dir:

«Article 15. Drets de les persones usuàries

Són drets de les persones usuàries de l’aparcament:

a) Estacionar el vehicle a una plaça disponible assenyalada per a tal fi.

b) Obtenir el comprovant del servei, i després el comprovant del pagament amb indicació de la durada del servei utilitzat i amb l'import desglossat del pagament, o la factura mensual amb totes les dades fiscals en el cas d'abonats.

c) Obtenir ajut i assistència durant l'horari establert del servei, si es requereix, del vigilant de l'aparcament.

d) En cas de danys i perjudicis provocats per culpa o negligència de l’empresa explotadora del servei, la persona usuària pot sol·licitar la corresponen indemnització en base a una assegurança que cobrirà aquestes incidències especials.»

Article 25

On diu:

«Article 25: Àmbit d'aplicació

Les normes del present reglament seran aplicades dins del terme municipal, en tots aquells llocs en què l'Ajuntament estableixi el règim de parada i estacionament que aquí es regula, i obligaran a tots els usuaris dels esmentats espais, considerant-ne com a tals els conductors o titulars que figurin en el Registre de vehicles, sense perjudici de la deguda identificació per aquest dels conductors, com a responsables també del seu ús adequat.»

Ha de dir:

«Article 25: Àmbit d'aplicació

Les normes del present reglament seran aplicades dins del terme municipal, en tots aquells llocs en què l'Ajuntament estableixi el règim de parada i estacionament que aquí es regula, i obligaran a tots els usuaris dels esmentats espais, considerant-ne com a tals els conductors o titulars que figurin en el Registre de vehicles, sense perjudici de la deguda identificació per aquest dels conductors, com a responsables també del seu ús adequat.

Inicialment, l’àmbit d’aplicació es concentra en el continu urbà delimitat per la carretera C-59, BV-1424, BV-1423, Riera de Caldes i BV-1243.

En cas que sigui necessari, serà l’òrgan competent municipal qui modificarà l’àmbit d’aplicació de l’ordenança.»

Article 29.

On diu:

«Article 29: Modalitat i horaris

S’estableixen dos modalitats d’estacionament regulat en funció del temps màxim que limita l’estacionament.

 • La primera modalitat s’anomena zona blava A, i estableix un temps màxim d’estacionament de dos hores i mitja. S’identificarà pel color blau que marcarà els límits de les places.
 • La segona modalitat s’anomena zona blava B, i estableix un temps màxim d’estacionament de quatre hores. S’identificarà pel color blau que marcarà els límits de les places.

Ambdues modalitats poden sumar al temps d’estacionament ininterromput, els horaris fora de pagament.

L’horari establert serà el següent:

ZONA A:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
 • Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

ZONA B:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
 • Dissabtes de 10:00 a 14:00

Aquests horari pot ser modificat segons convingui per l’òrgan competent municipal, d'acord amb les atribucions i competències que se li atorguin.»

Ha de dir:

«Article 29: Modalitat i horaris

S'estableixen dues zones d'aparcament segons el temps màxim que limita l'estacionament i per la seva situació:

a) Zona blava A. Temps màxim d'estacionament 2,5 hores. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai delimitat pels següents carrers:

- Carrer Major, carrer del Pont, carrer de Barcelona, Raval Canyelles fins al carrer de Santa Teresa.

- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras i Sayol.

- Carrer de Torras i Sayol i carrer de Balmes fins al carrer de Bigues i carrer Major.

- Carre Santa Teresa , carrer Homs entre Avinguda Pi i Margall i Avel·lí Xalabarder i Torras Y Sayol estan a la zona A.

b) Zona blava B. Temps màxim d'estacionament 4,5 hores. S'identificarà pel color blau que marcarà el límit de les places i amb senyalització identificativa vertical. Comprèn l’espai delimitat pels següents carrers:

- Carrer de Santa Teresa i carrer d’Homs fins al carrer de Torras i Sayol .

- Carrer de Torras i Sayol fins al carrer de Ramon i Cajal.

- Carrer de Ramon i Cajal i Avinguda Fontcuberta fins al carrer del Dr. Xalabarder.

- Carrer del Dr. Xalabarder fins a l’avinguda Pi i Margall.

- Carrer de Folch i Torras des de l’avinguda Pi i Margall fins al carrer del General Padrós..

- Carrer del General Padrós fins al carrer de Santa Teresa.

- Carrer Homs entre Avel·lí Xalabarder i Plaça Lluís Companys pertanyen a la zona B.

A l’annex 1 d’aquesta ordenança es defineixen les zones A i B sobre el plànol.

L’horari establer per la Zona A i la Zona B serà el següent:

 • De Dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00

Esgotat el temps màxim d’estacionament permès a una zona (A o B), s’haurà de retirar el vehicle per tal de no incórrer en una infracció d’aquesta ordenança. En aquest cas, no estarà permès estacionar a la mateixa zona fins que hagi transcorregut un període de 90 minuts.

Esgotat el temps de permanència màxim en una de les zones (2,5 hores a la zona A i 4,5 hores a zona B), es permet l’estacionament en l’altra zona d'aparcament (A o B).

Aquest horari por se modificat segons convingui per l’òrgan competent municipal»

Article 32

On diu

« 32.1 No subjecció

No es trobaran subjecte al règim d’estacionament i limitació d’horari que aquí es preveu els vehicles del parc mòbil municipal i els vehicles públics que es trobin afectes en el moment d’estacionar a un fi o servei públic, així com els titulars de les targetes de disminuït físic expedides per l’ajuntament de Caldes de Montbui.

32.2 Bonificacions

S’estableixen dos tipus de bonificació:

a. Estacionar a la zona regulada amb vehicle al corrent de pagament de l’impost de circulació a Caldes de Montbui.

b. Estacionar en la zona regulada amb vehicle elèctric.

En virtut d’allò establer a l’ordenança fiscal corresponent, les persones residents amb vehicles empadronats a Caldes de Montbui tindran una modificació de les primeres 1,5 hores.

Tindran consideració de residents les persones que, constant d’alta al padró municipal d’habitants, siguin titulars d’un vehicle de tracció mecànica subjecte a la present ordenança, i que consti domiciliat a l’adreça del seu titular.

També tindran la consideració de residents les persones jurídiques que tinguin el domicili social i la seu efectiva de l’activitat que realitzin a Caldes de Montbui i que siguin titular d’un vehicle de tracció mecànica subjecte a la present ordenança i que consti domiciliat en l’adreça de la societat.

Les persones residents hauran de facilitar al parquímetre la matrícula del vehicle empadronat per gaudir de la bonificació.

L’ús indegut comportarà la pèrdua de la bonificació regulada en aquest apartat i la impossibilitat d’obtenir-la novament durant el període d’un any.

La modificació del domicili de les persones físiques, la modificació del domicili social o seu efectiva de els persones jurídiques així com la baixa del vehicle comportarà la devolució a l’Ajuntament dels mitjans d’identificació corresponents.

El segon tipus de bonificació rau en disposar d’un vehicle elèctric amb enganxina acreditativa, aquest vehicle disposarà de la mateixa bonificació que el vehicle resident a Caldes de Montbui.

Aquestes bonificacions s’actualitzaran anualment segons ordenança fiscal municipal.»

Ha de dir:

«32.1. No subjecció

No estan subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles del parc mòbil municipal degudament identificats.

b) Els vehicles públics que es trobin afectes en el moment d'estacionar a un fi o servei públic.

c) Els titulars de targetes de disminuït físic expedides per l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

d) Els titulars dels vehicles degudament identificats que hagin estat expressament autoritzats per l’Ajuntament de Caldes de Montbui per raó de la seva activitat.

32.2 Bonificacions.

S'estableixen les bonificacions següents:

a) La primera hora i mitja serà gratuïta per aquelles persones físiques i jurídiques que siguin titulars de vehicles que formin part del cens de l'Impost de vehicles de tracció mecànica de Caldes de Montbui.

Qualsevol alta, baixa modificació del domicili adscrit al vehicle que s'hagi efectuat a la Direcció General de Trànsit (DGT) tindrà efectes a partir del dia 15 del mes següent.

b) La primera hora i mitja gratuïta per a tots els vehicles amb etiqueta ECO o Zero emissions segons es defineixen a la resolució de 13 d'abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico. A aquest efecte, els parquímetres permetran seleccionar aquesta opció per a gaudir de la bonificació.

No obstant això l'anterior, s'entén que aquests vehicles poden aparcar en qualsevol de les zones en la qual és regula l'estacionament amb limitació horària.»

Article 33 derogat

Article 34 derogat

Article 35.

On diu:

«Article 35: Drets i obligacions dels usuaris

Els usuaris tindran dret a estacionar el seu vehicle als llocs senyalitzats, mentre existeixin espais lliures, previ pagament del preu corresponent al període que es prevegi deixar-hi el vehicle estacionat, tenint en compte el règim d'horari limitat.

Transcorregut aquest període d'estacionament màxim, el vehicle en qüestió haurà de ser retirat pel seu propietari o conductor, sense que, en cap cas, estigui permesa l'ampliació dels temps de permanència del vehicle amb la obtenció d’una nova expedició de tiquet»

Ha de dir:

«Article 35: Drets i obligacions dels usuaris

Els usuaris tindran dret a estacionar el seu vehicle als llocs senyalitzats, mentre existeixin espais lliures, previ pagament del preu corresponent al període que es prevegi deixar-hi el vehicle estacionat, tenint en compte el règim d'horari limitat.

Transcorregut aquest període d'estacionament màxim, el vehicle en qüestió haurà de ser retirat pel seu propietari o conductor, sense que, en cap cas, estigui permesa l'ampliació dels temps de permanència del vehicle amb la obtenció d’una nova expedició de tiquet en la mateixa zona de regulació horària»

Article 36. Derogat

Article 42

On diu

«Article 42 : Infraccions i sancions

Infraccions: A més a més d'incompliment de les obligacions anteriorment descrites, seran infraccions administratives les següents:

a) Desobeir les ordres i instruccions dels agents la Policia Municipal o del personal encarregat de la vigilància i el funcionament de l'estacionament.

b) Col·locar el vehicle indegudament en lloc no autoritzat o senyalitzat.

c) No retirar el vehicle una vegada transcorregut el període abonat, excedint-se del temps marcat en el tiquet.

d) Tenir el vehicle estacionat, en la mateixa plaça, durant més del temps màxim seguits autoritzat en funció de les modalitats existents.

e) No col·locar en lloc visible el tiquet o justificant del pagament.

f) Utilitzar l'estacionament sense abonar cap tarifa

g) Promoure altercat amb el personal encarregat del servei o altres usuaris.

h) Dipositar caixes, escombraries o residus que obstaculitzin l'accés a les places senyalitzades o que impedeixin la sortida

i) Estacionar en les zones de càrrega i descàrrega

j) Estacionar en espais reservats a vehicles oficials i/o municipals»

Ha de dir

«Article 42: Infraccions i sancions

El regim sancionador serà el que ve regulat a l’Ordenança municipal de circulació i mobilitat.

Infraccions: A més a més de d’incompliment de les obligacions anteriorment descrites, seran infraccions administratives les següents:

a) Desobeir les ordres i instruccions dels agents la Policia Municipal o del personal encarregat de la vigilància i el funcionament de l'estacionament.

b) Col·locar el vehicle indegudament en lloc no autoritzat o senyalitzat.

c) No retirar el vehicle una vegada transcorregut el període abonat, excedint-se del temps marcat en el tiquet.

d) Tenir el vehicle estacionat, en la mateixa plaça, durant més del temps màxim seguits autoritzat en funció de les modalitats existents.

e) Utilitzar l'estacionament sense abonar cap tarifa

f) Promoure altercat amb el personal encarregat del servei o altres usuaris.

g) Dipositar caixes, escombraries o residus que obstaculitzin l'accés a les places senyalitzades o que impedeixin la sortida

h) Estacionar en les zones de càrrega i descàrrega

i) Estacionar en espais reservats a vehicles oficials i/o municipals»

Article 43:

On diu

«Article 43: Sancions

Les sancions que s'imposin per alguna de les infraccions previstes, incloses en el present reglament, consistiran en una multa en metàl·lic entre 60,10 euros i 90,15 euros, sempre prèvia la tramitació de l'oportú expedient, d'acord amb el procediment sancionador previst legalment en aquesta matèria. Tot això amb independència de les indemnitzacions que, si escau, corresponguin pels danys causats i de l'adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització o retirada del vehicle, previstes a l'article 70 i següents del Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. En tot cas, les denúncies formulades pel concessionari o el seu personal encarregat del servei, per desobediència les seves ordres o instruccions, o per incompliment de la reglamentació del servei, atès l'exercici de funcions públiques que comporta materialment la figura de la concessió, gaudiran de presumpció de certes, llevat de prova en contra. Les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada, el dipòsit i custòdia del vehicle seran a compte del titular, i hauran de ser abonades com a requisits previs a la devolució del vehicle d'acord amb els preus aprovats en l'ordenança corresponent, sense perjudici del dret de recurs que li correspongui.»

Ha de dir:

«Article 43: Sancions

E n el cas d’incompliment de les obligacions serà d'aplicació el que disposen els 'articles 71 i 72 de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat de Caldes de Montbui i en matèria tributària serà d'aplicació el que regula la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària i el RD 2063/2004, de 15 d'octubre, d’aprovació del Reglament General del Règim Sancionador Tributari.»

Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d’anuncis de la web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar a l’endemà de darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les modificacions de Reglament interessat que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovar definitivament sense necessitat de cap tràmit posterior.

Un cop aprovar definitivament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona (BOP), al DOG, al tauler d’anuncis de la web municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

El punt s’aprova amb els vots a favor d’ERC i PDeCAT i les abstencions de SC, PSC, UPC i PPC.

6. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 651, de data 13 de desembre de 2017, fins al número 673, de data 27 de desembre de 2017.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

 

Darrera actualització: 25.01.2018 | 20:29