Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va Exp. 3812/2018

Dimarts, 12 de juny de 2018 a les 13:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va exp. 3812/2018, per a la seva cobertura definitiva.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació de la convocatòria al BOPB, al DOGC o al BOE, és del 4 de juliol de 2018 i fins al 23 de juliol de 2018.  

Bases i convocatòria

Sol·licitud per pendre part en el procés selectiu

Darrera actualització: 04.07.2018 | 11:57