Modificació de l'ordenança municipal reguladora de les llicències de guals permanents i estacionament reservats

Divendres, 23 d'octubre de 2015 a les 11:39

 

El Ple de l'ajuntament, en data 30 de juliol de 2015, va acordar el següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació l'Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats.

Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient per termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant els anuncis corresponents al BOPB, al DOGC, a un dels mitjanç de premsa escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Tercer. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap més tràmit.

Un cop aprovada definitivament, l'Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al BOPB i al tauler d'edictes de l'Ajuntament: El text de l'acord plenari adoptat i el text íntegre de la modificació.

b) Al DOGC: la referència al BOPB on s'hagi publicat l'acord plenari adoptat i el text íntegre de la modificació.

Quart. Aprovada l'ordenança definitivament, se'n donarà trasllat, de l'acord definitiu de l'ordenança i la còpia íntegra i fefaent d'aquesta, a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i l'Ordenança entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Data oficial de publicació: CATCert

23 d'octubre de 2015 a les 11:37
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 23.10.2015 | 11:39