Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili).

 

Quin cost té:

Animals de companyia: 12,03 € Gossos potencialment perillosos: 23,68 €

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona propietària d'un animal de companyia.

A més, cal complir els requisits següents:
Per a la inscripció, modificació o baixa:els requisits 1 i 7
Per a llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat perillós: els requisits 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

1. Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
2. No haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic.
3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos).
4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
6. Haver censat el gos al Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament.
7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Cal aportar:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa).
 • 3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.

  Cas que el propietari sigui menor d'edat.

 • 4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.

  Cas que el propietari sigui menor d'edat.

 • 5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).

  Cas que el propietari tingui una minusvalia reconeguda

 • 6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
 • 7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
 • 8. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.
 • 9. Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
 • 10. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública.
 • 11. Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió de la llicència).
 • 12. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).
 • 13. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, comprovat que es reuneixen els requisits.
 • 14. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Carme Morales
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 18.01.2016 | 13:53